Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aprašomos Jūsų asmens duomenų informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai naudojatės mūsų interneto svetaine, procedūros ir informuojama apie Jūsų teises ir apie tai, kaip saugome Jūsų asmens duomenis.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis suteikdami Jums galimybė lankytis mūsų interneto svetainėje ir naudotis joje nurodytomis paslaugomis.

Sąvokos

Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – IĮ "Procesų valdymas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti individuali įmonė, kurios juridinio asmens kodas 303196265, buveinės adresas Manto g. 7, LT-92128 Klaipėda.

Paskyra – unikali paskyra, kurią Jūs susikuriate, kad galėtumėte naudotis Svetainė teikiamomis paslaugomis.

Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles.

Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie kabineto duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir slaptažodis.

Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie paskyros.

Bendrosios nuostatos

Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės.

Šiuose punktuose nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (užsakymų vykdymo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais: Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

Laikoma, kad Klientas, sukurdamas paskyrą perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nekurti paskyros.

Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įmonės (duomenų valdytojo) leidimo.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

Kitos nuostatos

Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: saskaitaonline@gmail.com.